ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR

Registracija
Medovite rastline

Medovite rastline

Čebelarska opravila

Čebelarska opravila

Vrste medu

Vrste medu

Slovenski med

Slovenski med

Sobota, 31.12.2016 16:00 - PROGRAM DELA ČZDM V LETU 2016

PROGRAM DELA IN PRIREDITEV ČZDM V LETU 2016

I. DELOVANJE ORGANOV ČZDM v letu 2016

Nadzorni svet ČZDM:          sreda, 17. februar 2016, ob 10. uri v računovodstvu

Upravni odbor ČZDM:         sreda, 24. februar 2016, ob 16.00 uri, Pohorska vila, Pivola 8, Hoče

Zbor delegatov ČZDM:        petek, 26. februar 2016 ob 16.00 uri, FKBV UM, v dvorani Magnum, Pivola 10, Hoče

Seje upravnega odbora:      razširjene seje, ob sredah, ob 17. uri: 6. april, 11. maj, 6. julij, 14. september       
                                              9. november (pred regijskim posvetom). Po potrebi izredne seje ob sredah ob     
                                              istem času.

Delo komisij:        Komisije se praviloma sestajajo najmanj dvakrat na leto, ob sredah, in po potrebi

Delo sekcij:           Sekcije se praviloma sestajajo štirikrat na leto, ob sredah, in po potrebi

 

 

II. Plan aktivnosti ČZDM v letu 2016

Aktivnosti

Termin

Opomba

II. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV – 7.5. Markovci pri Ptuju

sobota, 7. maj 2016

Organizira ČZS,

Regijsko priprava

III. OCENJEVANJA

 

 

Slovensko ocenjevanje medenih pijač – sodelovanje z Društvom medenih pijač

2016

razpis v Slovenskem čebelarju

Ocenjevanje medu

avgust 2016

vsaj 50 vzorcev

IV. DAN ČEBELARSTVA - Podravja s tržnico in predavanji za potrošnike v Mariboru

september 2016

 

po dogovoru z Zavodom za turizem Maribor    

Otvoritev

 

 

Delavnice

 

 

Apiterapija

 

 

Pokušina pridelkov in kulinaričnih izdelkov

 

 

Tržnica s predstavitvijo ponudbe - intervjuji

 

 

Kulturni program

 

 

V. PROSTOVOLJNE DELOVNE AKCIJE

 

 

čiščenje in urejanje okolja, vzdrževanje opreme ČZDM

marec-april 2016

Pivola, Streliška c. 150      

Sajenje in negovanje medovitih rastlin okoli čebelnjaka na Pivoli in v Streliška c. 150

Postavitev opisnih tabel za rastline, njiva

marec-septeber

2016

Vzdrževanje in urejanje v sodelovanju s FKBV; vodi g. Bauman Jožef

Dežurna služba za ogrebanje rojev na poziv občanov – posredovanje seznama na 113, na splet www.czdm.si; seznam se javi do 30.3.2016

od 25. IV. do 30. VI. 2016

seznam dežurnih čebelarjev po krajih

Jesenska delovna akcija

oktober 2016

Pivola, Streliška c. 150     

VI. IZOBRAŽEVANJE – Pivola

Računalniško izobraževanje - nadaljevanje

 

april 2016

 

ČZS, Pivola

Smernice dobrih higienskih navad HCCP

marec 2016

JSS

Zakonodaja – prodaja čeb pridelkov

marec 2016

JSS

Oskrba čebeljih družin med letom

marec 2016

 Pivola 8

Ohranimo sloves slovenskih čebeljih pridelkov – ostanki v medu

marec 2016

JSS, Kandolf, Pivola 8

Apitehnični ukrepi

marec 2016

JSS, Pivola 8

Delavnica – vlivanje satnic

marec 2016

Pivola 8

Senzorične lastnosti in prepoznava različnih vrst medu

junij 2016

Preglednik za med, terenski svetovalec

Začetni tečaj (2. februar 28 ur)

Delavnice-praktični del 16. 3.. – 30. 5.(10ur x 5 skupin)

feb. – maj 2016

april – junij

Pivola 8

Pivola, Streliška c. 150

Seminar Apiterapija za apiterapevte

70 urni – nadaljevanje 24.1., 14.2., 21.3., 28.3., 25.4., 8.5-10.5.,16. 5.

november 2015 do junij 2016

70 ur predavanj in 10 ur vaj na terenu

Apiterapija – mednarodno strokovna srečanja s strokovnjaki s tega področja (domači in tuji)

2. april 2016

od 9.00 – 13.00

Sekcija za apiterapijo »dr. Filipa Terča«

Pivola 10,

 dvorana magnum

dvorana magnum

 

Strokovna ekskurzija apiterapija.

 

27.5.-30.5.2016

Sekcija apiterapevtov in sekcija za apiterapijo dr. F. Terča

APITERAPIJA, MEDNARODNI simpozij

oktober 2016

Sekcija za apiterapijo »dr. Filipa Terča«

Pivola 10

Organiziranje okrogle mize o čebelarjenju v Kirarjevem panju

april 2016

Koordinator: Zidarič

Okrogla miza: Ekološko čebelarstvo

maj 2016

Ivan Bračko

Terenski ogled medovitih rastlin in povzročiteljev gozdnega medenja

junij 2016

ONS

Izvedba NPK – evidentiranje prijav

jan. – mar. 2016

 

Delavnica – Pozno poletna priprava čebel za zimo

avgust

2016

Delavnica JSSČ pri ČZS na Pivoli

Praktična obravnava dobrih praks pri čebelarjenju po programu debatnega kluba (iz teorije in prakse)

febr. – julij 2016

Izpopolnjevanje znanja

za NPK čebelar/ka

Poletno sonaravno zatiranje varoje – delavnica

julij 2016

Veterina ali JSS

na čebelnjaku Streliška

Tečaj in delavnica izdelave medice

oktober 2016

Sekcija za medene pijače

Pivola 8

Tečaj in delavnica za izdelavo medenega likerja

oktober 2016

Sekcija za medene pijače

Pivola 8

Organiziranje predavanj o čebeljih pridelkih za potrošnike

jeseni in pozimi 2016

Predavanja s kotizacijo oz. sponzorji

Predavanja o apiterapiji

oktober – nov. 2016

SAS

Zimsko sonaravno zatiranje varoje - delavnica

november 2016

Veterina ali Pušnik na čebelnjaku Streliška

VII. Sodelovanje na proslavah obletnic ČD

 

ČD Peter Močnik Studenci-Pekre, ČD Poljčane

Srečanje čebelarjev Slovenije, Srečanje čebelarjev vseh ČD, ČZDM

21. maj 2016

Rače

VIII. Sprejem skupin otrok iz vrtcev in OŠ ter predstavitev življenja čebel in čebeljih pridelkov na Betnavi – Čebelarski. center

maj – junij

2016

Ogledni panj, vlivanje voska, izdelki v trgovini, pokušina več vrst medu

IX. Organiziranje sodelovanja čebelarjev na prireditvah v Mariboru in v okoliških krajih

krajevni prazniki ipd.

Maribor, Rače, Hoče, Šentilj, Lovrenc/Poh.

X. Organiziranje in sprejem strokovnih ekskurzij:

april-november 2016

24 Jurančičevih poti

  Izvedba spoznavanje čebelarstva - 

  strokovna ekskurzija – sprejem na ČCM

april do oktober 2016

 

  Izdelava prospekta Jurančičeve poti

marec 2016

Komisija za čeb. turizem

XI. Ureditev stojišča na Pivoli in sprejem turistov v ČCM, Streliška c. 150

2016

Gospodar Pavla

Sekcija za medovite rastline

XII. Sodelovanje v oddajah na TV in radiju

2016

Po dogovoru glede na temo

XIII. Urejanje naše www strani czdm.si in oglaševanje dogodkov iz programa ČZDM

vse leto 2016

tajnik

XIV. Prenova pravil ČZDM

2016

predsednik